Valdymo struktūros schema

Patvirtinta
Muziejaus direktorės
2018-06-28 d. įsakymu Nr.V1-09

VYSKUPO MOTIEJAUS VALANČIAUS GIMTINĖS MUZIEJAUS STRUKTŪRA