Muziejaus taryba

Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus taryba

 • Violeta Čėsnienė – Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus direktorė, pirmininkė;
 • Vidas Kelpša – Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindinės mokyklos direktorius;
 • Rita Lubienė – Kretingos rajono savivaldybės administracijos Kūlupėnų seniūnijos seniūnė;
 • Mindaugas Nausėda – Kalnalio šv. Lauryno parapijos klebonas;
 • Asta Pocienė – Kretingos rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė.

   PATVIRTINTA

  Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus  direktoriaus

   2017-02-02 d. įsakymu Nr. V1-01

 

VYSKUPO MOTIEJAUS VALANČIAUS GIMTINĖS MUZIEJAUS

TARYBOS DARBO REGLAMENTAS

I.BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Šis reglamentas nustato Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus tarybos darbo tvarką.
 2. Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus taryba (toliau vadinama – Taryba) yra nuolatinė, visuomeniniais pagrindais veikianti ir patariamojo balso teisę turinti institucija, kuri atlieka eksperto ir konsultanto funkcijas, sprendžiant Muziejaus politikos formavimo ir įgyvendinimo klausimus.
 3. Taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, rajono savivaldybės Tarybos sprendimais, rajono Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais ir šiuo reglamentu.
 4. Tarybos pasiūlymai yra rekomenduojamojo pobūdžio.
 5. Taryba apie savo veiklą informuoja visuomenę. Tarybos sudėtį ir darbo reglamentą tvirtina Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus direktorius, kuris yra ir Tarybos pirmininkas.

II. TARYBOS SUDĖTIS IR DARBO ORGANIZAVIMAS

 1. Tarybą, kuri sudaroma trejų metų laikotarpiui, sudaro 5 nariai, iš kurių 3 nariai yra rajono bendruomenės atstovai, 1 atstovą paskiria rajono savivaldybės Taryba.
 2. Tarybos pirmininkas yra Muziejaus direktorius, kuris organizuoja Tarybos veiklą pagal patvirtintą Tarybos darbo reglamentą.
 3. Tarybos sudėtis, pasibaigus kadencijai, atnaujinama ne mažiau kaip 1/3 narių.
 4. Taryba renkasi ne rečiau kaip 2 kartus per metus. Neeilinis posėdis gali būti sušauktas Tarybos pirmininko iniciatyva arba ketvirtadalio Tarybos narių reikalavimu.
 5. Tarybos posėdis teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 Tarybos narių.
 6. Tarybos nutarimai priimami atviru balsavimu, jeigu už juos balsuoja daugiau kaip pusė posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Tarybos pirmininko balsas.
 7. Tarybos nutarimai įforminami posėdžio protokolu, kurį pasirašo Tarybos pirmininkas ir sekretorius.
 8. Tarybos nutarimai įgyvendinami direktoriaus įsakymu.

III. TARYBOS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 1. Tarybos uždavinys yra teikti Muziejui pasiūlymus dėl Muziejaus politikos formavimo bei šios politikos įgyvendinimo.
 2. Įgyvendindama šį uždavinį, Taryba atlieka šias funkcijas:
  • teikia pasiūlymus bei išvadas Muziejaus plėtotės, strategijos, muziejininkystės programų vykdymo;
  • svarsto Muziejaus organizacinę struktūrą;
  • svarsto Muziejaus programas ir projektus, teikia pasiūlymus dėl jų finansavimo;
  • svarsto Muziejaus nuostatus, darbo tvarkos taisykles, darbuotojų pareiginius nuostatus;
  • nagrinėja metines ir perspektyvines programas ir jų įgyvendinimo rezultatus;
  • nagrinėja Muziejaus pajamų ir išlaidų sąmatas, ūkinės-finansinės veiklos ataskaitas;
  • svarsto ekspozicinių parodų planus, parengtus publikuoti leidinius.

IV. TARYBOS TEISĖS

 1. Taryba turi teisę:
  • išklausyti Muziejaus direktoriaus pranešimų Muziejaus veiklos klausimais.
  • gauti reikiamą informaciją iš rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus, kitų savivaldybių muziejų;
  • teikti savivaldybės ir valstybės institucijoms išvadas ir pasiūlymus Muziejaus darbo tobulinimo klausimais;
  • kviesti į posėdžius įvairių sričių specialistus konsultuoti kultūros, muziejininkystės plėtros klausimais

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Muziejaus tarybos reglamento pakeitimus ir papildymus gali inicijuoti kiekvienas Tarybos narys. Pasiūlymai pateikiami Tarybos pirmininkui ir svarstomi Tarybos posėdyje.
 2. Tarybos darbo reglamentas keičiamas Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus muziejaus direktoriaus įsakymu.

__________________________________________