Darbuotojų poreikis

Muziejus ieško kultūrinės veiklos vadybininkės (-o).
Darbo pobūdis – organizuoti ir koordinuoti muziejaus kultūrinius renginius, rengti edukacines programas,  projektus bei vesti ekskursijas.
Pareigybės lygis – A2, darbo valandų skaičius – 10 val.

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

Turėti aukštąjį universitetinį kultūros vadybos, meno ar kitos srities humanitarinį, socialinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar neuniversitetinį išsilavinimą su profesinio bakalauro laipsniu.
Gebėti:
– planuoti metines kultūrinės veiklos programas, projektus, edukacines programas ir kitus renginius;
– organizuoti projekto ar renginio įgyvendinimą ir jam vadovauti;
– taisyklinga valstybine kalba dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti bent vieną užsienio kalbą;
– išmanyti raštvedybos taisykles, mokėti gerai dirbti „Microsoft Office“ programomis ir internetinėmis naršyklėmis;
– būti susipažinusiam su šalies, kultūros, švietimo politika, domėtis etnine, Žemaitijos regiono kultūra.

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:

– planuoja ir organizuoja muziejaus kultūrinę, edukacinę, projektinę veiklą;
– vykdo muziejaus kultūrinę-švietėjišką, edukacinę veiklą, rengia konferencijas, konkursus, ruošia edukacines programas;
– rengia muziejaus informacinę-reklaminę medžiagą;
– padeda ruošti ekspozicijas, parodas, dalyvauja ekspedicijose;
– veda ekskursijas po muziejaus ekspoziciją;
– inicijuoja projektus, rengia paraiškas ir jas teikia fondams;
– kelia kvalifikaciją, domisi darbo naujovėmis, bendradarbiauja ir palaiko ryšius su kultūrinę ir meninę veiklą vykdančiomis institucijomis bei kultūros ir švietimo įstaigomis;
– ieško naujų veiklos, bendradarbiavimo formų su vietos bendruomene, rėmėjais.

Gyvenimo aprašymų laukiame el. p. info@mvalanciausmuziejus.lt 
Daugiau informacijos tel. 8 676 18075.